Algemene voorwaarden

Handelsonderneming Rudy van Roekel

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Van Roekel: de eenmanszaak Handelsonderneming Rudy van Roekel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09081746, gevestigd aan de Hoofdweg 194, 6744 WR, Ederveen;
b. Wederpartij: de wederpartij die een overeenkomst aangaat met Van Roekel;
c. Partijen: Van Roekel en wederpartij gezamenlijk;
d. Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan wederpartij van producten koopt van of producten ter onderhoud of reparatie aanbiedt aan Van Roekel, alsmede de keuringsovereenkomst;
e. Producten: alle op grond van de overeenkomst door Van Roekel aangeboden, te leveren of geleverde zaken, daaronder uitdrukkelijk begrepen (maar niet uitsluitend): hijs- hef-, span- en sjormaterialen alsmede valbeveiligingen;
f. Keuringsovereenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan Van Roekel op grond van lastgeving ten behoeve van de wederpartij, maar in eigen naam, overeenkomsten met derden aangaat met betrekking tot het certificeren, repareren, keuren, testen en/of inspecteren van producten en/of producten van derden;
g. Voorwaarden: de onderhavige set algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09081746;

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Roekel en een wederpartij, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van Roekel, voor de uitvoering waarvan door Van Roekel derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigen in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van Roekel en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Van Roekel is gerechtigd deze voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.
7. Indien Van Roekel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van Roekel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Van Roekel zijn vrijblijvend. Een door Van Roekel verzonden offerte of gedane aanbieding, komt na dertig (30) dagen te vervallen. Indien wederpartij een aanbieding aanvaardt, behoudt Van Roekel zich het recht voor
om het aanbod binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. De offerte is op de door of namens de wederpartij verstrekte gegevens en daaraan ontleende maten gebaseerd. De wederpartij is verplicht om Van Roekel te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
4. Getoonde en/of verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen opgaven van maatvoeringen en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Van Roekel zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden deze slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Van Roekel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Van Roekel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Roekel anders aangeeft.

Artikel 4. Uitvoering en wijziging Overeenkomst
1. Van Roekel zal de door hem te verrichten leveringen en diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Is voor de levering van producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Van Roekel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Van Roekel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien Van Roekel gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Van Roekel ter beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt door de producten in het bedrijfspand van Van Roekel ter beschikking te stellen (Ex Works, conform de Incoterms 2010), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Van Roekel gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Indien voor de uitoefening van de overeenkomst door de wederpartij gevraagd om een bedrukking, waaronder mede doch niet uitsluitend tekst op bijvoorbeeld span en/of sjorbanden, dan is de wederpartij gehouden om van Roekel tijdig van juiste en duidelijke informatie te voorzien. Van Roekel is niet aansprakelijk voor typ- of schrijffouten.
7. De wederpartij is te allen tijde gehouden en verantwoordelijk Van Roekel te voorzien van alle juiste informatie bij maatwerk, waaronder doch niet uitsluitend maatvoering en draagkracht.
8. Van Roekel is gerechtigd tot levering in gedeelten, indien de wederpartij meerdere producten heeft gekocht, waarbij Van Roekel iedere deellevering afzonderlijk kan factureren.
9. Indien Van Roekel met de wederpartij een (vaste) prijs overeenkomt, dan is Van Roekel niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden. Het voorgaande geldt uitsluitend indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5. Keuringsovereenkomst
1. Door het aangaan van de keuringsovereenkomst met Van Roekel, verleent wederpartij aan Van Roekel een volmacht om namens wederpartij – bij wijze van lastgeving – overeenkomsten met derden aan te gaan met betrekking tot het keuren (e.d.) van producten.
2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid, treedt Van Roekel op als lasthebber in de zin van artikel 7:414 BW waarbij hij rechtshandelingen verricht voor wederpartij in eigen naam ex artikel 7:414 lid 2 BW ter keuring (e.d.) van de producten.
3. Het is aan wederpartij, als lastgever, bekend, dat Van Roekel, als lasthebber, belang kan hebben bij de totstandkoming van de rechtshandeling, als bedoeld in artikel 7:418 BW.
4. Van Roekel is, als lasthebber, partij bij de overeenkomst met de derde jegens wie hij de betreffende rechtshandeling verricht. Van Roekel (en/of de derde) is nimmer gehouden inzicht te verschaffen aan wederpartij in de overeenkomst(en) die zij sluit met derden uit hoofde van de overeenkomst van lastgeving met wederpartij.
5. De wederpartij is verplicht te zorgen dat de producten die gekeurd moeten worden, op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking zijn gesteld.
6. De wederpartij is verplicht te zorgen dat de voor de keuring vereiste documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van Van Roekel zijn.
7. Alle handelingen en werkzaamheden die Van Roekel in het kader van de keuringsovereenkomst verricht, geschieden voor rekening en risico van de wederpartij.
8. Ingeval van een keuringsovereenkomst is Van Roekel gerechtigd all-in respectievelijk forfaitaire tarieven in rekening te brengen bij de wederpartij, waarbij moet worden geacht dat alle kosten daarin zijn inbegrepen die in het algemeen bij de normale afwikkeling van de opdracht voor rekening komen van Van Roekel.
9. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden die Van Roekel moet verrichten in het kader van de keuringsovereenkomst, kan steeds een extra - naar billijkheid vast te stellen - beloning bij wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding
1. Van Roekel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Van Roekel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Van Roekel kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Van Roekel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Van Roekel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van Roekel kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Roekel op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Roekel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Van Roekel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van Roekel vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Van Roekel op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert en Van Roekel hiervoor zijn goedkeuring verleent, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten of delen van producten, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
7. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst of opschorting van zijn (betalings)verplichtingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

Artikel 7. Overmacht
1. Van Roekel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht..
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van Roekel geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Van Roekel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, ziekte, overlijden of transportmoeilijkheden.
3. Van Roekel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Van Roekel ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Roekel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Prijzen en betaling
1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en transportkosten, tenzij anders aangegeven.
2. Betaling dient te geschieden in Euro’s binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Van Roekel aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Van Roekel aangegeven. Van Roekel is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Van Roekel is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst van de wederpartij een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
4. Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Van Roekel is gerechtigd om de levering van producten op te schorten en/of te staken indien wederpartij verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
6. De wederpartij is in verzuim indien hij niet binnen de termijn zoals omschreven in lid 2 heeft betaald.
7. Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij, in het geval van een geldvordering, incassokosten – zijnde 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00- verschuldigd. Indien Van Roekel hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van wederpartij, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
8. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering van de WSNP zijn de vorderingen van Van Roekel op wederpartij en de verplichtingen van wederpartij jegens Van Roekel direct opeisbaar.
9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van wederpartij naar het oordeel van Van Roekel daartoe aanleiding geeft, is Van Roekel gerechtigd van wederpartij te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Van Roekel te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Van Roekel in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Van Roekel totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Van Roekel gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Van Roekel geleverde producten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Van Roekel veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Van Roekel daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Van Roekel ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Van Roekel gerechtigd tot deze uitkering.
6. Voor het geval Van Roekel zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Van Roekel en door Van Roekel aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Roekel zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 10. Onderzoek en klachten
1. De wederpartij is gehouden het geleverde product te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het product aan hem ter beschikking is gesteld. Daarbij zal de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenkomt met hetgeen is overeengekomen.
2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na levering schriftelijk aan Van Roekel te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Van Roekel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat Van Roekel in staat is adequaat te reageren. De wederpartij moet Van Roekel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de andere bestelde producten.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan in lid 2 is weergegeven, dan heeft de wederpartij geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding.
5. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en er tijdig is gereclameerd, dan zal Van Roekel binnen redelijke termijn na retourontvangst van het product of na kennisgeving van het gebrek door de wederpartij, het product:
a. vervangen; of
b. zorgdragen voor herstel van het product, of
c. een vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen.
6. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Van Roekel te retourneren en de eigendom daarover aan Van Roekel te verschaffen, tenzij Van Roekel anders aangeeft.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van Van Roekel, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de wederpartij.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van Roekel en de door Van Roekel bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, twaalf (12) maanden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Van Roekel is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Van Roekel ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n).
2. Van Roekel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Roekel is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Onverminderd de overige in deze voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van Van Roekel jegens wederpartij voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen ten alle tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Van Roekel in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.
4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Van Roekel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Roekel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Roekel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Van Roekel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, emotionele schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Ook is Van Roekel nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van of die voortvloeit uit:
a. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van een product;
b. onjuiste behandeling en/of opslag van een product;
c. onderhoud door de wederpartij en/of door niet door Van Roekel ingeschakelde derden aan een product;
d. wijzigingen die aan het product zijn aangebracht door de wederpartij en/of derden;
e. producten die zijn gecertificeerd, gekeurd, getest of geïnspecteerd op grond van een keuringsovereenkomst waarbij Van Roekel uitsluitend als lasthebber optreedt;
f. overmacht zoals omschreven in artikel 7.
8. Van Roekel is nimmer aansprakelijk voor onjuistheden en/of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen en vermeldingen van maten, capaciteiten en gewichten.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Van Roekel.
10. Onverminderd hetgeen in het artikel omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering op schadevergoeding tegen Van Roekel, behalve die welke door Van Roekel is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat de wederpartij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
11. De Wederpartij vrijwaart Van Roekel, haar werknemers en andere door Van Roekel bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van Van Roekel is te wijten.
12. Aansprakelijkheidsbeperkende-, uitsluitende- of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Van Roekel kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Van Roekel ook aan de wederpartij worden tegengeworpen.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, auteursrechten, merkrechten, modelrechten en octrooirechten) ter zake van de producten inclusief de verpakking daarvan, en eventuele andere
materialen die daarbij worden geleverd, berusten, en blijven berusten, bij Van Roekel.
2. Van Roekel heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Overige
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Roekel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in arrondissement van de vestigingsplaats van Van Roekel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Van Roekel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

TOP